Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának családfája.  

Mt 1,2
Ábrahám fia volt Izsák, Izsáké Jákob, Jákobé meg Júda és a testvérei,  

Mt 1,3
Júdáé Fáresz meg Zára Támártól, Fáreszé Eszróm, Eszrómé Arám,  

Mt 1,4
Arámé Aminadáb, Aminadábé Naasszón, Naasszóné Szalmón,  

Mt 1,5
Szalmóné Ráhábtól Boáz, Boázé Ruthtól Obéd, Obédé Jesszé,  

Mt 1,6
Jesszéé Dávid király, Dávidé Uriás feleségétől Salamon,  

Mt 1,7
Salamoné Roboám, Roboámé Abia, Abiáé Ásza,  

Mt 1,8
Ászáé Jozafát, Jozafáté Jórám,, Jórámé Uziás,  

Mt 1,9
Uziásé Jóathám, Jóathámé Ákáz, Ákázé Ezékiás,  

Mt 1,10
Ezékiásé Manassze, Manasszéé Ámon, Ámoné Jósiás,  

Mt 1,11
Jósiásé Jekoniás és testvérei a babilóniai fogság idejében.  

Mt 1,12
A babilóniai fogság után pedig Jekoniás fia volt Szalatiel, Szalatielé Zorobábel,  

Mt 1,13
Zorobábelé Abiud, Abiudé Eliákim, Eliákimé Azór,  

Mt 1,14
Azóré Szádok, Szádoké Akim, Akimé Eliud,  

Mt 1,15
Eliudé Eleázár, Eleázáré Mattan, Mattané Jákob,  

Mt 1,16
Jákobé pedig József, férje annak a Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.  

Mt 1,17
Az egész nemzetség tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy, Dávidtól a babilóniai fogságig tizennégy és a babilóniai fogságtól Krisztusig tizennégy nemzetség.  

Mt 1,18
Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, Józsefnek lévén eljegyezve, mielőtt összekerültek volna, úgy találtatott, hogy a Szentlélektől viselős.  

Mt 1,19
József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember volt és nem akarta megbélyegezni, csendben akarta őt elbocsátani.  

Mt 1,20
Mialatt ezen tépelődött, íme az Úrnak angyala megjelent neki álomban, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni a te feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.  

Mt 1,21
Fiat szül majd és te azt Jézusnak nevezed, mert ő szabadítja meg az ő népét bűneitől.  

Mt 1,22
Mindez péllig azért lön, hogy beteljesedjék az Úrnak beszéde, melyet a próféta által mondott:  

Mt 1,23
„íme a szűz fogan és fiat szül és azt Immánuelnek nevezik", ami azt jelenti: Velünk az Isten.  

Mt 1,24
Felserkenvén pedig József az álomból, úgy cselekedett, amint neki az Úr angyala meghagyta és magához vette feleségét,  

Mt 1,25
de nem érintette őt mindaddig, míg fiat nem szült, akinek a Jézus nevet adta.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49