Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 

Biblia választás

Ószövetség


ÚjszövetségMenü

Saját olvasóm

Mára kijelölt szakasz


Bibliaolvasó

Információ
Olvasd végig a Bibliát egy év alatt! Ha bejelentkeztél, és elolvastad a mai napi igeszakaszt, a lap alján mindig bejelölheted a napi igeszakszt elolvasottnak. Így akkor is végig tudod olvasni a Bibliát, ha esetleg nem minden nap nem tudod ezt a bibliaolvasó felületet használni. Az elolvasott igeszakaszokat a "Saját olvasóm" részlegben mentjük el.

Dátum: 2017.05. 28.

Mai igeszakaszok: 2Sám 13,1-39 , Jn 17,1-26 , Zsolt 119,81-96 , Péld 15,33

2Sám 13,1
Ezek után a következő dolog történt: volt Absolonnak, Dávid fiának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnón, Dávid fia. 
1Krón.3,1. 2. 8

2Sám 13,2
Amnón annyira gyötrődött húgáért, Támárért, hogy belebetegedett, mert a leány szűz volt, és Amnón lehetetlennek látta, hogy valamit tehessen vele. 

2Sám 13,3
Volt azonban Amnónnak egy Jónádáb nevű barátja, Simeának, Dávid testvérének a fia. Jónádáb agyafúrt ember volt. 
1Krón.3,1

2Sám 13,4
Ezt mondta neki: Mi az oka annak, királyfi, hogy reggelről reggelre levertebb vagy? Nem mondanád meg nekem? Amnón ezt felelte neki: Támárba, Absolon öcsém húgába vagyok szerelmes. 

2Sám 13,5
Jónádáb ezt mondta neki: Feküdj ágyba, és tettesd magad betegnek! Ha eljön apád, hogy meglátogasson, ezt mondd neki: Hadd jöjjön ide Támár húgom, hogy ennem adjon. Szemem láttára készítse el az ételt, hogy lássam, és az ő kezéből egyem! 

2Sám 13,6
Lefeküdt tehát Amnón, és betegnek tettette magát. Amikor elment a király, hogy meglátogassa, ezt mondta Amnón a királynak: Hadd jöjjön ide Támár húgom, és süssön szemem láttára egypár süteményt, az ő kezéből szeretnék enni! 

2Sám 13,7
Akkor üzenetet küldött Dávid Támárnak a palotába: Menj el Amnón bátyád házába, és készíts neki ennivalót! 

2Sám 13,8
El is ment Támár bátyjának, Amnónnak a házába, aki feküdt. Fogta a tésztát, meggyúrta, a szeme láttára kiszaggatta, és megsütötte a süteményt. 

2Sám 13,9
Azután fogta a serpenyőt, és eléje tálalta, de ő nem akart enni. Majd azt mondta Amnón: Küldjetek ki innen mindenkit! Ki is ment onnan mindenki. 

2Sám 13,10
Akkor ezt mondta Amnón Támárnak: Hozd be az ételt a hálószobába, a kezedből szeretnék enni! Fogta tehát Támár a süteményt, amit készített, és bevitte a hálószobába bátyjának, Amnónnak. 

2Sám 13,11
Amikor odanyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta őt, és ezt mondta neki: Gyere, húgom, hálj velem! 
3Móz.18,9

2Sám 13,12
De ő ezt mondta neki: Jaj, bátyám, ne kövess el rajtam erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izráelben! Ne kövess el ilyen gyalázatos dolgot! 

2Sám 13,13
És én hova menjek szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tartani Izráelben. Inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem tagad meg engem tőled. 

2Sám 13,14
De ő nem akart hallgatni a szavára, és mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele hált. 

2Sám 13,15
De utána annyira meggyűlölte őt Amnón, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, amellyel szerette, és ezt mondta neki Amnón: Kelj fel, menj innen! 

2Sám 13,16
De ő ezt felelte neki: Ha elküldesz, akkor még nagyobb gonoszságot követsz el annál, amit már elkövettél rajtam. De ő nem akart hallgatni rá, 
5Móz.22,28-29

2Sám 13,17
sőt kiáltott a szolgálatára álló legénynek, és ezt parancsolta: Kergessétek ki innen ezt a lányt az utcára, és zárd be utána az ajtót! 

2Sám 13,18
Támáron tarka ruha volt, mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a király szűz lányai. A szolga kivezette őt az utcára, és bezárta utána az ajtót. 

2Sám 13,19
Támár ekkor hamut hintett a fejére, és meghasogatta a tarka ruhát, amely rajta volt. Kezét a fejére kulcsolta, és jajveszékelve járt-kelt. 

2Sám 13,20
Akkor a bátyja, Absolon ezt mondta neki: Talán Amnón bátyád volt veled? Légy csendben most, húgom, mert a testvéred ő! Ne vedd a szívedre ezt a dolgot! Ezután Támár magára hagyatva lakott testvérének, Absolonnak a házában. 

2Sám 13,21
Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon megharagudott. 

2Sám 13,22
Absolon pedig nem szólt Amnónhoz sem jót, sem rosszat. De gyűlölte Absolon Amnónt, mert erőszakot követett el a húgán, Támáron. 

2Sám 13,23
Két esztendő múlva Absolon juhait nyírták az Efraimhoz tartozó Baal-Hácórban. Absolon meghívta az összes királyfiakat. 

2Sám 13,24
Megjelent ugyanis Absolon a királynál, és ezt mondta: Éppen most nyírják szolgád juhait. Jöjjön el azért a király szolgáival együtt a te szolgádhoz! 

2Sám 13,25
De a király ezt felelte Absolonnak: Ne menjünk el, fiam, mindnyájan, hogy ne legyünk a terhedre! És bár unszolta őt, nem akart elmenni, hanem megáldotta őt. 

2Sám 13,26
Akkor ezt mondta Absolon: Ha nem jössz, akkor jöjjön el velünk Amnón, a testvérem! A király így felelt: Miért menjen el veled? 

2Sám 13,27
De amikor unszolta Absolon, elengedte vele Amnónt, és a többi királyfit. 

2Sám 13,28
Akkor Absolon ezt a parancsot adta legényeinek: Jól figyeljetek! Amikor Amnón jókedvű lesz a bortól, ezt mondom nektek: Vágjátok le Amnónt! Ti pedig öljétek meg, ne féljetek, hiszen én adom nektek a parancsot! Legyetek erősek és bátrak! 
1Móz.34,7. 25-31 3Móz.20,17

2Sám 13,29
Úgy cselekedtek azért Absolon legényei Amnónnal, ahogyan Absolon parancsolta. A királyfiak pedig mindnyájan felugrottak, öszvérre ültek, és elmenekültek. 

2Sám 13,30
Még úton voltak, amikor ez a hír jutott el Dávidhoz: Megölette Absolon a királyfiakat mind, egy sem maradt meg közülük! 

2Sám 13,31
Akkor fölkelt a király, meghasogatta a ruháját, és a földre feküdt. Szolgái is mind meghasogatott ruhában álltak mellette. 

2Sám 13,32
De megszólalt Jónádáb, Simeának, Dávid testvérének a fia, és ezt mondta: Ne gondolja az én uram, hogy mind megölték az ifjakat, a királyfiakat, mert egyedül Amnón halt meg. Föltette ezt magában Absolon már akkor, amikor Amnón erőszakot követett el húgán, Támáron. 

2Sám 13,33
Ne higgye azért az én uram, királyom, hogy az összes királyfi meghalt, mert csak Amnón halt meg. 

2Sám 13,34
Absolon pedig elmenekült. Az őrálló legény föltekintett, és látta, hogy nagy néptömeg jön nyugat felől a hegyoldalon. 

2Sám 13,35
Akkor ezt mondta Jónádáb a királynak: Ott jönnek a királyfiak! Úgy történt, ahogyan megmondta szolgád. 

2Sám 13,36
Amint befejezte szavait, már meg is érkeztek a királyfiak, és hangos sírásba kezdtek. Maga a király is összes szolgájával együtt igen nagy sírásra fakadt. 

2Sám 13,37
Absolon tehát elmenekült, és elment Talmajhoz, Ammihúr fiához, Gesúr királyához. Dávid pedig mindennap gyászolta a fiát. 
2Sám.3,3

2Sám 13,38
Absolon három esztendeig maradt Gesúrban, miután odamenekült. 

2Sám 13,39
Dávid király végül felhagyott azzal a szándékával, hogy Absolon ellen vonul, mert már megvigasztalódott Amnón halála miatt. 


Mai igeszakaszok: 2Sám 13,1-39 , Jn 17,1-26 , Zsolt 119,81-96 , Péld 15,33

Jn 17,1
Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: "Atyám, eljött az óra: dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged, 

Jn 17,2
mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. 
Jn.3,35

Jn 17,3
Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 

Jn 17,4
Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem: 
Jn.4,34 Jn.5,36

Jn 17,5
és most te dicsőíts meg, Atyám, önmagadnál azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ lett." 
Fil.2,6-11 Zsid.1,3

Jn 17,6
"Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. 
2Móz.3,13

Jn 17,7
Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van; 

Jn 17,8
mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tetőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. 

Jn 17,9
Én őértük könyörgök: nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid, 

Jn 17,10
és ami az enyém, az mind a tied, és ami a tied, az az enyém, és megdicsőíttetem őbennük. 

Jn 17,11
Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! 

Jn 17,12
Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az Írás. 
Zsolt.41,10

Jn 17,13
Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. 

Jn 17,14
Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 
1Jn.3,13

Jn 17,15
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. 
1Kor.5,10 1Jn.2,14

Jn 17,16
Nem a világból valók, mint ahogy én sem vagyok a világból való. 

Jn 17,17
Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. 

Jn 17,18
Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba: 

Jn 17,19
én őértük odaszentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazsággal." 
1Kor.1,30 Ef.5,26 1Thessz.4,7 Zsid.9,14 Zsid.10,10

Jn 17,20
"De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; 
Róm.8,34

Jn 17,21
hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. 

Jn 17,22
Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: 

Jn 17,23
én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél." 

Jn 17,24
"Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. 
1Thessz.4,17 Fil.3,21 Ef.1,4

Jn 17,25
Igazságos Atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is felismerték, hogy te küldtél el engem. 

Jn 17,26
És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük." 


Mai igeszakaszok: 2Sám 13,1-39 , Jn 17,1-26 , Zsolt 119,81-96 , Péld 15,33

Zsolt 119,81
Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem. 

Zsolt 119,82
Sóvárogva tekintek ígéretedre: Mikor vigasztalsz meg engem? 

Zsolt 119,83
Bár olyan vagyok, mint a füstre tett tömlő, nem feledkezem meg rendelkezéseidről. 

Zsolt 119,84
Hány napja van még szolgádnak? Mikor tartasz ítéletet üldözőimen? 

Zsolt 119,85
Vermeket ástak nekem a kevélyek, akik nem törvényed szerint élnek. 

Zsolt 119,86
Minden parancsolatod igaz. Galádul üldöznek, segíts meg! 

Zsolt 119,87
Csaknem kiirtottak a földről, mert nem hanyagoltam el utasításaidat. 

Zsolt 119,88
Tartsd meg életemet kegyelmesen, én pedig megtartom intelmeidet. 

Zsolt 119,89
URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég. 
Ézs.40,8

Zsolt 119,90
Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll. 
Préd.1,4

Zsolt 119,91
Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség. 

Zsolt 119,92
Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban. 

Zsolt 119,93
Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem. 

Zsolt 119,94
Tied vagyok! Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom. 

Zsolt 119,95
Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek. 

Zsolt 119,96
Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen. 


Mai igeszakaszok: 2Sám 13,1-39 , Jn 17,1-26 , Zsolt 119,81-96 , Péld 15,33

Péld 15,33
Az ÚR félelme bölcsességre int, és aki tisztességet akar, előbb legyen alázatos! 
Jób.28,25 Péld.18,12

 
Ma itt voltak: Jpal mpog Erzsi molef misszios cistvan49 gyönk György Szabólászlóné erec