Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 

Biblia választás

Ószövetség


ÚjszövetségMenü

Saját olvasóm

Mára kijelölt szakasz


Bibliaolvasó

Információ
Olvasd végig a Bibliát egy év alatt! Ha bejelentkeztél, és elolvastad a mai napi igeszakaszt, a lap alján mindig bejelölheted a napi igeszakszt elolvasottnak. Így akkor is végig tudod olvasni a Bibliát, ha esetleg nem minden nap nem tudod ezt a bibliaolvasó felületet használni. Az elolvasott igeszakaszokat a "Saját olvasóm" részlegben mentjük el.

Dátum: 2017.04. 27.

Mai igeszakaszok: Bír 7,1-8,17 , Lk 23,13-43 , Zsolt 97,1-12 , Péld 14,1-2

Bír 7,1
Korán reggel fölkelt Jerubbaal, azaz Gedeon, egész népével, és tábort ütött a Haród forrásánál. Midján tábora viszont tőle északra volt, a Móre-halomnál a völgyben. 
Bír.6,32

Bír 7,2
Akkor az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt, különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: Az én kezem szabadított meg engem! 

Bír 7,3
Most azért hirdesd ki ezt a nép füle hallatára: Aki fél és retteg, az térjen vissza, távozzék a Gileád hegyéről! Erre visszatért a hadinépből huszonkétezer ember, és csak tízezer maradt ott. 
5Móz.20,8

Bír 7,4
Majd ezt mondta Gedeonnak az ÚR: Még ez a nép is sok. Vezesd le őket a vízhez, hadd tegyem próbára őket ott! Amelyikről azt mondom neked, hogy menjen veled, az menjen veled. De akiről azt mondom neked, hogy ne menjen veled, az ne menjen. 

Bír 7,5
Akkor levezette a népet a vízhez, az ÚR pedig ezt mondta Gedeonnak: Mindazokat, akik nyelvükkel nyaldossák a vizet, ahogyan a kutya nyaldossa, állítsd külön; meg azokat is, akik letérdelve isznak! 

Bír 7,6
És azoknak a száma, akik kezüket a szájukhoz emelve szürcsöltek, háromszáz volt. A nép többi része letérdelve itta a vizet. 

Bír 7,7
Az ÚR ezt mondta Gedeonnak: Ezzel a háromszáz emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezedbe Midjánt. A nép többi része pedig menjen haza! 
1Sám.14,6

Bír 7,8
Akkor ez a nép magához vette az élelmet és amazoknak a kürtjeit. A többi Izráelből való férfit pedig elküldte, mindenkit a maga sátrába, és csak a háromszáz férfit tartotta magánál. Midján tábora alattuk volt a síkságon. 

Bír 7,9
Azon az éjszakán ezt mondta neki az ÚR: Kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt! 

Bír 7,10
De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Purával, a táborhoz. 

Bír 7,11
Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz és rá mersz támadni a táborra! Lement tehát legényével, Purával, egészen a tábori előőrsökig. 

Bír 7,12
Midján, Amálék és a keleti törzsek úgy ellepték a völgyet, mint egy sáskahad, tevéiknek nem volt se szeri, se száma: annyian voltak, mint a tenger partján a föveny. 

Bír 7,13
Amikor Gedeon odaért, egyikük éppen az álmát mesélte el a társának, és ezt mondta: Azt az álmot láttam, hogy egy kerek árpakenyér gurult le Midján táborára, és amikor a sátorhoz ért, úgy megütötte, hogy ledőlt; felfordította és összedőlt a sátor. 

Bír 7,14
A társa így felelt neki: Nem más ez, mint az izráeli Gedeonnak, Jóás fiának a fegyvere. Kezébe adta az Isten Midjánt és az egész tábort. 

Bír 7,15
Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak a megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izráel táborába, és azt mondta: Keljetek föl, mert kezetekbe adta az ÚR Midján táborát! 

Bír 7,16
A háromszáz embert három csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserépfazekat és egy fáklyát a fazékba. 

Bír 7,17
Majd ezt mondta nekik: Rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek; amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek! 

Bír 7,18
Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok: Az ÚRért és Gedeonért! 

Bír 7,19
Amikor Gedeon és száz embere a tábor széléhez érkezett a középső őrségváltás elején - mert éppen akkor állították fel az őröket -, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben lévő cserépfazekakat. 

Bír 7,20
Ekkor belefújt a kürtbe mind a három csapat, és összetörték a cserépfazekakat; bal kezükben fogták a fáklyákat jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek, és kiáltoztak: Fegyverre, az ÚRért és Gedeonért! 

Bír 7,21
Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. 

Bír 7,22
Mert amikor megfújták a háromszáz kürtöt, az ÚR egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bét-Sittáig, Cerérá felé, az ábél-mehólái partig, Tabbat fölött. 
Ézs.9,3 Ézs.10,26 Zsolt.83,10. 12

Bír 7,23
Ekkor fegyverbe szólították az izráelieket Naftáliból, Ásérból és egész Manasséból, és üldözőbe vették Midjánt. 

Bír 7,24
Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére, ezzel az üzenettel: Jöjjetek le Midján elé, és foglaljátok el a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Bétbáráig. Fegyverbe szólították az efraimiakat mind, és elfoglalták a vízhez, a Jordánhoz vezető utat Bétbáráig. 

Bír 7,25
Elfogták Midján két vezérét, Órébet és Zeébet is, és megölték Órébet az Óréb szikláján, Zeébet pedig a zeébi présháznál ölték meg. Azután üldözték Midjánt; Óréb és Zeéb fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra. 

Bír 8,1
De az efraimiak azt mondták neki: Mit tettél velünk? Miért nem hívtál bennünket, amikor harcba indultál Midján ellen? És hevesen pöröltek vele. 
Bír.12,1

Bír 8,2
Ő azonban így felelt nekik: Ugyan mit tettem én hozzátok képest? Nem többet ér-e Efraim böngészése Abíezer szüretjénél? 
Bír.6,11. 15

Bír 8,3
A ti kezetekbe adta Isten Midján vezéreit, Órébet és Zeébet. Hozzátok képest mit tudtam én tenni? Amikor így beszélt, megenyhült az ellene támadt indulatuk. 

Bír 8,4
Gedeon megérkezett a Jordánhoz, és átkelt háromszáz emberével; fáradtak voltak, de folytatták az üldözést. 

Bír 8,5
Ezt mondta a Szukkótban lakóknak: Adjatok néhány kenyeret ennek a népnek, amely engem követ, mert fáradtak, pedig nekem üldöznöm kell Zebahot és Calmunnát, Midján királyait. 

Bír 8,6
Szukkót vezetői ezt felelték: Talán már a kezedben tartod Zebahot és Calmunnát, hogy kenyeret kívánsz tőlünk a seregednek? 

Bír 8,7
Gedeon azt mondta: Ezért majd ha az ÚR kezembe adja Zebahot és Calmunnát, akkor pusztai tövissel és tüskével csépelem végig a testeteket! 

Bír 8,8
Onnan fölment Penúélba, és ugyanúgy szólt azokhoz is. De a Penúélban lakók is ugyanúgy válaszoltak, ahogyan a Szukkótban lakók. 

Bír 8,9
Akkor ezt mondta a Penúélban lakóknak is: Ha békében térek vissza, lerombolom ezt a tornyot! 

Bír 8,10
Zebah és Calmunná Karkórban voltak táborukkal együtt: mintegy tizenötezer ember, mindazok, akik megmaradtak a keleti törzsek egész táborából; százhúszezer kardforgató ember pedig már elesett. 

Bír 8,11
Gedeon a sátorlakók útján vonult fel, Nóbahtól és Jogbohától keletre. Megverte a tábort, mert a tábor biztonságban érezte magát. 

Bír 8,12
Zebah és Calmunná elmenekült, de ő üldözőbe vette őket, és elfogta Zebahot és Calmunnát, Midján két királyát, az egész tábort pedig szétverte. 

Bír 8,13
Amikor visszatért Gedeon, Jóás fia a harcból, a Heresz-hágótól, 

Bír 8,14
elfogott egy szukkóti ifjút, és kikérdezte. Az pedig felírta neki Szukkót vezetőit és véneit, hetvenhét embert. 

Bír 8,15
Azután odament a Szukkótban lakókhoz, és ezt mondta: Nohát itt van Zebah és Calmunná, akik miatt így gúnyolódtatok velem: Talán már a kezedben tartod Zebahot és Calmunnát, hogy kenyeret kívánsz tőlünk fáradt embereidnek? 

Bír 8,16
Azzal lefogatta a város véneit, és pusztai tövissel meg tüskével fenyítette meg ezeket a szukkótiakat. 

Bír 8,17
Majd lerombolta Penúél tornyát, és a városban lakókat megölette. 


Mai igeszakaszok: Bír 7,1-8,17 , Lk 23,13-43 , Zsolt 97,1-12 , Péld 14,1-2

Lk 23,13
Ekkor Pilátus összehívta a főpapokat, a vezetőket és a népet, 

Lk 23,14
és így szólt hozzájuk: "Ezt az embert elém hoztátok azzal, hogy a népet félrevezeti. Íme, én előttetek vallattam ki, és nem találtam ebben az emberben egyet sem azok közül a bűnök közül, amelyekkel vádoljátok. 

Lk 23,15
De még Heródes sem, mert visszaküldte hozzánk. Láthatjátok, hogy semmi halált érdemlő dolgot nem követett el: 

Lk 23,16
megfenyítem tehát, és elbocsátom." 

Lk 23,17
(Ünnepenként pedig szabadon kellett neki bocsátania egy foglyot.) 

Lk 23,18
Erre valamennyien felkiáltottak: "Ezt öld meg! Barabbást pedig bocsásd el nekünk!" 

Lk 23,19
Ez utóbbi a városban történt lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve. 

Lk 23,20
Pilátus ismét szólt hozzájuk, mert szerette volna szabadon bocsátani Jézust. 

Lk 23,21
De ezek kiáltoztak: "Feszítsd meg, feszítsd meg őt!" 

Lk 23,22
Ő azonban harmadszor is odafordult hozzájuk: "De hát mi rosszat tett ez? Nem találtam benne semmiféle halált érdemlő bűnt: megfenyítem tehát, és elbocsátom." 

Lk 23,23
De azok hangos kiáltásokkal sürgették és követelték, hogy feszítsék meg. És kiáltozásuk győzött. 

Lk 23,24
Pilátus ekkor úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak: 

Lk 23,25
szabadon bocsátotta azt, akit kértek, aki lázadásért és gyilkosságért volt börtönbe vetve; Jézust pedig kiszolgáltatta akaratuknak. 

Lk 23,26
Amikor elvezették őt, megragadtak egy bizonyos cirénei Simont, aki a mezőről jött, és rátették a keresztet, hogy vigye Jézus után. 

Lk 23,27
A népnek és az asszonyoknak nagy sokasága követte őt, akik jajgattak, és siratták őt. 

Lk 23,28
Jézus pedig feléjük fordulva ezt mondta nekik: "Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, hanem magatokat és gyermekeiteket sirassátok; 

Lk 23,29
mert jönnek majd olyan napok, amikor ezt mondják: Boldogok a meddők, az anyaméhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak! 

Lk 23,30
Akkor majd kiáltani kezdik a hegyeknek: Essetek ránk! - és a halmoknak: Borítsatok el minket! 
Hós.10,8 Jel.6,16 Jel.9,6

Lk 23,31
Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal?" 
1Pt.4,17-18

Lk 23,32
Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. 
Ézs.53,12

Lk 23,33
Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt, és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. 

Lk 23,34
Jézus pedig így könyörgött: "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek." Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. 
Mt.5,44 Zsolt.22,19

Lk 23,35
A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: "Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa!" 
Zsolt.22,8

Lk 23,36
Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, 
Zsolt.69,22

Lk 23,37
és így szóltak: "Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat!" 

Lk 23,38
Felírás is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA. 

Lk 23,39
A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: "Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is." 

Lk 23,40
De a másik megrótta, ezt mondva neki: "Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! 

Lk 23,41
Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el." 

Lk 23,42
Majd így szólt: "Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba." 

Lk 23,43
Erre ő így felelt neki: "Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban." 
Jn.5,24 Jel.14,13


Mai igeszakaszok: Bír 7,1-8,17 , Lk 23,13-43 , Zsolt 97,1-12 , Péld 14,1-2

Zsolt 97,1
Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! 
Zsolt.93,1

Zsolt 97,2
Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. 

Zsolt 97,3
Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt. 

Zsolt 97,4
Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. 

Zsolt 97,5
Viaszként olvadnak meg a hegyek az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt. 

Zsolt 97,6
Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. 

Zsolt 97,7
Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az ÚR előtt borul le minden isten. 
Ézs.2,19-21 Ézs.45,16

Zsolt 97,8
Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó URam! 

Zsolt 97,9
Mert te vagy, URam, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek. 

Zsolt 97,10
Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. 
Ám.5,15

Zsolt 97,11
Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. 
Eszt.8,16

Zsolt 97,12
Örüljetek, ti igazak, az ÚRban, magasztaljátok szent nevét! 


Mai igeszakaszok: Bír 7,1-8,17 , Lk 23,13-43 , Zsolt 97,1-12 , Péld 14,1-2

Péld 14,1
Az asszonyi bölcsesség építi a házat, a bolondság pedig a maga kezével rombolja le. 
Péld.31,10-31

Péld 14,2
Aki egyenes úton jár, féli az URat, de aki letéved útjairól, az megveti őt. 

 
Ma itt voltak: misszios Jpal hajnal valif Erzsi I-like yeva cistvan49 gallz György molef Ida