Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 

Biblia választás

Ószövetség


ÚjszövetségMenü

Saját olvasóm

Mára kijelölt szakasz


Bibliaolvasó

Információ
Olvasd végig a Bibliát egy év alatt! Ha bejelentkeztél, és elolvastad a mai napi igeszakaszt, a lap alján mindig bejelölheted a napi igeszakszt elolvasottnak. Így akkor is végig tudod olvasni a Bibliát, ha esetleg nem minden nap nem tudod ezt a bibliaolvasó felületet használni. Az elolvasott igeszakaszokat a "Saját olvasóm" részlegben mentjük el.

Dátum: 2017.03. 25.

Mai igeszakaszok: 5Móz 4,1-49 , Lk 6,39-7,10 , Zsolt 69,2-16 , Péld 11,27

5Móz 4,1
Most pedig, Izráel, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az ÚR ad nektek. 

5Móz 4,2
Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, se el ne vegyetek abból! Tartsátok meg Isteneteknek, az ÚRnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok nektek. 
5Móz.13,1 Jel.22,18-19

5Móz 4,3
Saját szemetekkel láttátok, mit tett az ÚR Baal-Peór miatt, hogyan pusztította ki közületek Istenetek, az ÚR, mindazokat, akik Baal-Peórt követték. 
4Móz.25,1-9

5Móz 4,4
De ti, akik ragaszkodtatok Istenetekhez, az ÚRhoz, ma is mindnyájan éltek. 

5Móz 4,5
Íme, én megtanítottalak benneteket azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket az én Istenem, az ÚR parancsolt meg nekem. Azok szerint cselekedjetek azon a földön, ahova bementek, hogy birtokoljátok azt. 

5Móz 4,6
Tartsátok meg, és teljesítsétek azokat, mert az által lesztek bölcsek és értelmesek a népek szemében. Ha meghallják mindezeket a rendelkezéseket, ezt mondják majd: Bizony, bölcs és értelmes nép ez a nagy nemzet! 
Ézs.2,3

5Móz 4,7
Mert melyik nagy nemzethez vannak olyan közel az istenei, mint hozzánk a mi Istenünk, az ÚR, valahányszor kiáltunk hozzá?! 
2Sám.7,23 Zsolt.147,19-20 Róm.9,4

5Móz 4,8
És melyik nagy nemzetnek vannak olyan igazságos rendelkezései és döntései, mint amilyen az az egész törvény, amelyet én adok ma elétek?! 

5Móz 4,9
Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is; 

5Móz 4,10
azt a napot, amelyen ott álltál Istened, az ÚR előtt a Hóreben, ahol ezt mondta nekem az ÚR: Gyűjtsd össze a népet, hogy meghallgassa igéimet, és tanuljanak meg félni engem mindig, amíg csak a földön élnek, sőt tanítsák meg erre a fiaikat is. 
2Móz.19,16-18 Zsid.12,18-19

5Móz 4,11
Akkor ti közelebb jöttetek, és megálltatok a hegy lábánál. A hegy pedig égig érő lánggal égett, sötétség, felhő és homály borította. 

5Móz 4,12
A tűz közepéből az ÚR beszélt hozzátok. Szavának hangját hallottátok, de alakot nem láttatok, csak hangot hallottatok. 

5Móz 4,13
Kijelentette nektek szövetségét, amikor megparancsolta, hogy tartsátok meg a tíz igét, és felírta azokat két kőtáblára. 
2Móz.31,18

5Móz 4,14
Nekem pedig megparancsolta az ÚR abban az időben, hogy tanítsalak meg benneteket a rendelkezésekre és döntésekre, amelyeket meg kell tartanotok azon a földön, ahova átkeltek, hogy birtokba vegyétek. 

5Móz 4,15
Nagyon vigyázzatok azért magatokra! Mivel nem láttatok semmiféle alakot, amikor az ÚR beszélt hozzátok a Hóreben a tűz közepéből, 

5Móz 4,16
azért ne fajuljatok el, ne készítsetek magatoknak istenszobrot, és semmiféle bálványszobrot férfi vagy nő formájára, 
2Móz.20,4 Róm.1,23

5Móz 4,17
sem a földi állatok formájára, sem az égen repkedő madarak formájára, 

5Móz 4,18
sem a földön csúszó-mászók formájára, sem a föld alatt a vizekben levő halak formájára! 

5Móz 4,19
Ha szemedet az égre emeled, és látod a napot, a holdat és a csillagokat, az ég egész seregét, ne tántorodj meg, ne borulj le azok előtt, és ne tiszteld azokat; mert azokat az ég alatt levő többi népnek hagyta meg Istened, az ÚR. 

5Móz 4,20
Titeket azonban kézen fogott az ÚR, és kihozott az egyiptomi vaskohóból, hogy az ő tulajdon népe legyetek. Így van ez ma is. 
1Kir.8,51 Jer.11,4 1Pt.2,9

5Móz 4,21
De reám megharagudott miattatok az ÚR, és megesküdött, hogy nem kelhetek át a Jordánon, és nem mehetek be arra a jó földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked örökségül. 
4Móz.20,12

5Móz 4,22
Nekem tehát ezen a földön kell meghalnom, nem kelhetek át a Jordánon. De ti átkeltek, és birtokba veszitek azt a jó földet. 

5Móz 4,23
Vigyázzatok, ne feledkezzetek meg Isteneteknek, az ÚRnak veletek kötött szövetségéről, és ne készítsetek magatoknak istenszobrot semminek a képmására, mert megtiltotta Istened, az ÚR. 

5Móz 4,24
Mert az ÚR, a te Istened emésztő tűz, féltőn szerető Isten! 
2Móz.20,5 Zsid.12,29

5Móz 4,25
Ha majd gyermekeid és unokáid születnek, és meghonosodtok azon a földön, de elfajultok, és istenszobrot csináltok bárminek a képmására, és azt teszitek, amit rossznak lát Istenetek, az ÚR, bosszantván őt, 

5Móz 4,26
az ég és a föld most a tanúm, hogy nagyon hamar kivesztek arról a földről, ahova átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. Nem éltek rajta sokáig, hanem menthetetlenül kipusztultok. 

5Móz 4,27
Szétszór benneteket az ÚR a népek közé, és csak kevesen maradtok meg azok közt a nemzetek közt, ahova elhajt benneteket az ÚR. 

5Móz 4,28
Ott majd olyan isteneket kell szolgálnotok, amelyeket emberi kéz készített fából és kőből, amelyek nem látnak, nem hallanak, nem esznek és nem szagolnak. 
5Móz.28,36

5Móz 4,29
De ha keresni fogod ott az URat, a te Istenedet, megtalálod, ha teljes szívvel, lélekkel keresed. 
1Kir.8,47-49 Jer.29,13

5Móz 4,30
Ha nyomorúságban leszel, és utolérnek mindezek a dolgok, de végül megtérsz Istenedhez, az ÚRhoz, és hallgatsz a szavára, 

5Móz 4,31
akkor mivel irgalmas Isten az ÚR, a te Istened, nem hagy cserben, és nem hagy elpusztulni. Nem feledkezik meg az atyáiddal kötött szövetségről, amelyet esküvel fogadott meg nekik. 

5Móz 4,32
Kutasd át a régi időket, amelyek előtted voltak, attól fogva, hogy embert teremtett Isten a földre, az ég egyik szélétől a másik széléig, történt-e ilyen nagy esemény, vagy hallott-e valaki ehhez foghatót?! 

5Móz 4,33
Volt-e olyan nép, amely hallotta a tűz közepéből szólani Isten szavát, és mégis életben maradt, mint ahogyan te hallottad? 
2Móz.19,18-19

5Móz 4,34
Vagy volt-e olyan isten, amelyik megpróbált előállni, hogy kivegyen egy népet a többi nép közül próbatételekkel, jelekkel és csodákkal, harcok árán is, erős kézzel és kinyújtott karral, nagy és félelmes tettekkel, ahogyan veletek megtette mindezt Istenetek, az ÚR Egyiptomban, a szemetek láttára? 

5Móz 4,35
Azért láthattad meg ezeket, hogy megtudd: az ÚR az Isten, és nincs más rajta kívül. 
5Móz.32,39 Ézs.45,5 Mk.12,32

5Móz 4,36
Az égből hallatta szavát, hogy figyelmeztessen téged, a földön pedig nagy tüzet láttatott veled, és a tűzből hallottad beszédét. 

5Móz 4,37
És mivel szerette atyáidat, és kiválasztotta utódaikat, azért hozott ki ő maga nagy erővel Egyiptomból. 

5Móz 4,38
Nálad nagyobb és erősebb népeket űz ki előled, hogy bevigyen téged, és neked adja földjüket örökségül. Így van ez ma is. 

5Móz 4,39
Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az ÚR az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más! 

5Móz 4,40
Tartsd meg rendelkezéseit és parancsolatait, amelyeket én ma parancsolok neked, hogy jó dolgod legyen neked és utódaidnak, és hogy sokáig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked minden időkre! 

5Móz 4,41
Akkor kijelölt Mózes három várost a Jordánon túl napkeletre, 
4Móz.35,11-14 5Móz.19,2-5

5Móz 4,42
hogy oda menekülhessen a gyilkos, aki nem szándékosan ölte meg embertársát, akit nem is gyűlölt azelőtt. Maradjon életben, ha e városok valamelyikébe menekül. 

5Móz 4,43
Kijelölte a rúbenieknek Becert a puszta sík földjén, a gádiaknak Rámótot Gileádban, a manassébelieknek pedig Gólánt Básánban. 
Józs.20,8

5Móz 4,44
Ezt a törvényt adta Mózes Izráel fiainak, 

5Móz 4,45
ezeket az intelmeket, rendelkezéseket és döntéseket mondotta el Mózes Izráel fiainak, miután kijöttek Egyiptomból, 

5Móz 4,46
a Jordánon túl, a Bét-Peórral szemben levő völgyben; Szíhónnak, az emóriak Hesbónban lakó királyának a földjén, akit megvert Mózes Izráel fiaival miután kijöttek Egyiptomból. 

5Móz 4,47
Birtokba vették országát, és Ógnak, Básán királyának az országát, az emóriak két királyáét, akik a Jordánon túl napkeletre laktak, 

5Móz 4,48
az Arnón patak partján levő Aróértól a Szíón hegyéig, azaz a Hermónig, 

5Móz 4,49
meg az egész síkságot a Jordántól napkeletre a síkság tengeréig, a Piszgá lejtőjének a tövében. 


Mai igeszakaszok: 5Móz 4,1-49 , Lk 6,39-7,10 , Zsolt 69,2-16 , Péld 11,27

Lk 6,39
Példázatot is mondott nekik: "A vak vezetheti-e a világtalant? Nem esnek-e mind a ketten verembe? 

Lk 6,40
A tanítvány nem feljebb való mesterénél; aki pedig teljesen felkészült, az lesz olyan, mint a mestere. 

Lk 6,41
Miért nézed a szálkát atyádfia szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? 

Lk 6,42
Hogyan mondhatod atyádfiának: Atyámfia, hadd vegyem ki szemedből a szálkát! - mikor a saját szemedben nem látod a gerendát? Képmutató, előbb vedd ki a gerendát a saját szemedből, és akkor jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd a szálkát atyádfia szeméből." 

Lk 6,43
"Nem jó fa az, amely rossz gyümölcsöt terem, és viszont nem rossz fa az, amely jó gyümölcsöt terem. 

Lk 6,44
Mert minden fát a gyümölcséről lehet megismerni. Hiszen tüskebokorról nem szednek fügét, csipkebokorról sem szüretelnek szőlőt. 

Lk 6,45
A jó ember szíve jó kincséből hozza elő a jót, és a gonosz ember a gonoszból hozza elő a gonoszt. Mert amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj. 

Lk 6,46
Miért mondjátok nekem: Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok?" 
Mal.1,6

Lk 6,47
"Aki hozzám jön, hallja beszédeimet, és azok szerint cselekszik: megmutatom nektek, kihez hasonló. 

Lk 6,48
Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki leásott, mélyre hatolt, és a kősziklára alapozott: amikor árvíz jött, beleütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. 

Lk 6,49
Aki pedig hallotta beszédeimet, de nem azok szerint cselekedett, az hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házát: beleütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult." 

Lk 7,1
Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. 

Lk 7,2
Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. 

Lk 7,3
Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte: jöjjön el, és mentse meg a szolgáját. 

Lk 7,4
Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: "Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, 

Lk 7,5
mert szereti népünket, ő építtette a zsinagógát is nekünk." 

Lk 7,6
Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: "Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. 

Lk 7,7
De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. 

Lk 7,8
Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek: Menj el, elmegy; és a másiknak: Jöjj ide, idejön; és ha azt mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt, megteszi." 

Lk 7,9
Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz: "Mondom nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet." 

Lk 7,10
Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. 


Mai igeszakaszok: 5Móz 4,1-49 , Lk 6,39-7,10 , Zsolt 69,2-16 , Péld 11,27

Zsolt 69,2
Segíts meg, Istenem, mert nyakamig érnek a vizek! 

Zsolt 69,3
Feneketlen iszapba süllyedtem, nincs hol megállnom. Örvénylő vizekbe estem, elsodort az ár. 

Zsolt 69,4
Belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott, míg Istenemre vártam. 

Zsolt 69,5
Hajam szálainál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. Sok hazug ellenségem akar elnémítani engem. Azt kell visszaadnom, amit nem raboltam. 
Jn.15,25

Zsolt 69,6
Istenem, te tudod, milyen balga voltam, vétkeim nincsenek elrejtve előtted. 

Zsolt 69,7
Ne szégyenkezzenek miattam, akik benned reménykednek, Uram, Seregeknek URa! Ne érje gyalázat miattam azokat, akik hozzád folyamodnak, Izráel Istene! 

Zsolt 69,8
Mert érted vállaltam gyalázatot, érted borítja szégyenpír arcomat. 
Zsolt.44,23

Zsolt 69,9
Idegenné lettem testvéreim számára, anyám fiai sem ismernek rám. 
Jób.19,13-17

Zsolt 69,10
Mert a házad iránti féltő szeretet emészt; rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. 
Jn.2,17 Róm.15,3

Zsolt 69,11
Sírtam, és böjttel gyötörtem magam, de ez csak gyalázatomra vált. 

Zsolt 69,12
Ha gyászruhát öltöttem, szóbeszéd ért miatta. 

Zsolt 69,13
Engem szólnak meg a kapuban üldögélők, és a borivók nótái. 

Zsolt 69,14
De én hozzád imádkozom, URam, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg! 
Ézs.49,8

Zsolt 69,15
Húzz ki a sárból, hogy el ne süllyedjek, hadd meneküljek meg gyűlölőimtől, az örvénylő vizekből! 

Zsolt 69,16
Ne sodorhasson el a víz árja, ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kút szája! 


Mai igeszakaszok: 5Móz 4,1-49 , Lk 6,39-7,10 , Zsolt 69,2-16 , Péld 11,27

Péld 11,27
Aki jóra törekszik, jóakaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza. 

 
Ma itt voltak: Jpal gyönk Erzsi valif BOANerges cistvan49 misszios Etele KocsisGyula Szemenkár teologin Lea777