Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 

Biblia választás

Ószövetség


ÚjszövetségMenü

Saját olvasóm

Mára kijelölt szakasz


Bibliaolvasó

Információ
Olvasd végig a Bibliát egy év alatt! Ha bejelentkeztél, és elolvastad a mai napi igeszakaszt, a lap alján mindig bejelölheted a napi igeszakszt elolvasottnak. Így akkor is végig tudod olvasni a Bibliát, ha esetleg nem minden nap nem tudod ezt a bibliaolvasó felületet használni. Az elolvasott igeszakaszokat a "Saját olvasóm" részlegben mentjük el.

Dátum: 2017.06. 22.

Mai igeszakaszok: 2Kir 3,1-4,17 , ApCsel 14,8-28 , Zsolt 140,2-14 , Péld 17,22

2Kir 3,1
Jórám, Aháb fia Jósáfátnak, Júda királyának a tizennyolcadik évében lett Izráel királya Samáriában, és tizenkét évig uralkodott. 

2Kir 3,2
Azt tette, amit rossznak lát az ÚR: bár nem annyira, mint apja és anyja, mert eltávolította Baal szent oszlopát, amelyet apja készíttetett. 
1Kir.16,32

2Kir 3,3
De ragaszkodott Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkéhez, aki vétekbe vitte Izráelt, nem tágított attól. 
1Kir.12,28-33

2Kir 3,4
Mésa, Móáb királya juhtenyésztéssel foglalkozott, és Izráel királyának százezer hízott bárányt meg százezer kost kellett szállítania gyapjastul. 

2Kir 3,5
De amikor Aháb meghalt, Móáb királya elpártolt Izráel királyától. 

2Kir 3,6
Ezért Jórám király egy kitűzött napon kivonult Samáriából, és megszemlélte egész Izráelt. 

2Kir 3,7
Majd ilyen üzenetet küldött Jósáfátnak, Júda királyának: Móáb királya elpártolt tőlem. Eljössz-e velem harcolni Móáb ellen? Ő így felelt: Elmegyek, én éppúgy, mint te, az én népem éppúgy, mint a te néped, az én lovasságom éppúgy, mint a te lovasságod. 
1Kir.22,4

2Kir 3,8
Majd megkérdezte: Melyik úton vonuljunk föl? Ő így felelt: Edóm pusztáján át. 

2Kir 3,9
Elment tehát Izráel királya, Júda királya és Edóm királya. Már hét napja bolyongtak az úton, és nem volt vize a seregnek, sem az utánuk hajtott állatoknak. 
2Sám.8,14

2Kir 3,10
Akkor ezt mondta Izráel királya: Hát azért hívta össze az ÚR ezt a három királyt, hogy Móáb kezébe adja őket? 

2Kir 3,11
De Jósáfát így szólt: Nincs itt az ÚRnak egy prófétája, aki által megkérdezhetnénk az URat? Izráel királyának egyik szolgája így válaszolt: Itt van Elizeus, Sáfát fia, aki Illés kezére szokott vizet önteni. 
1Kir.22,5. 7

2Kir 3,12
Jósáfát így szólt: Valóban az ÚR igéje szól rajta keresztül. Elment tehát hozzá Izráel királya és Jósáfát, meg Edóm királya. 

2Kir 3,13
Elizeus azonban ezt mondta Izráel királyának: Semmi közünk sincs egymáshoz. Eredj apád prófétáihoz, meg anyád prófétáihoz! De Izráel királya így szólt hozzá: Ne mondd ezt! Hiszen az ÚR hívta össze ezt a három királyt, hogy Móáb kezébe adja őket. 
1Kir.18,19 1Kir.22,6

2Kir 3,14
Elizeus így felelt: A Seregek élő URára mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ha nem nézném Jósáfátnak, Júda királyának a személyét, rád sem tekintenék, meg sem látnálak! 

2Kir 3,15
De most hozzatok ide egy lantost! Amikor a lantos zenélni kezdett, az ÚR keze megérintette a prófétát. 
1Sám.16,16

2Kir 3,16
Így szólt: Ezt mondja az ÚR: Csináljatok sok gödröt ebben a patakmederben. 

2Kir 3,17
Mert ezt mondja az ÚR: Nem láttok szelet, nem láttok esőt, mégis megtelik ez a patakmeder vízzel, és ihattok ti is, meg a jószágaitok, az állataitok is. 

2Kir 3,18
De ez még csekélység az ÚR előtt. Ő Móábot is a kezetekbe adja. 

2Kir 3,19
Levertek minden megerősített és minden fontosabb várost. Kivágtok minden termőfát, betömtök minden forrást, és kövekkel tesztek tönkre minden jó szántóföldet! 

2Kir 3,20
Történt másnap reggel, az ételáldozat idején, hogy egyszerre csak víz áradt Edóm felől, és megtelt az a vidék vízzel. 
4Móz.28,4-5

2Kir 3,21
Amikor meghallotta az egész Móáb, hogy harcba vonultak ellenük ezek a királyok, fegyverbe szólítottak minden fegyverfogható embert, sőt még másokat is, és fölálltak a határon. 

2Kir 3,22
Reggel amikor fölkeltek, a nap rásütött a vízre, és a móábiak vörösleni látták maguk előtt a vizet, mint a vért. 

2Kir 3,23
Akkor ezt mondták: Ez vér! Bizonyosan egymásra támadtak a királyok, és leverték egymást. Most tehát zsákmányra, Móáb! 

2Kir 3,24
De amikor odaértek Izráel táborához, megindult Izráel, megverte a móábiakat, és azok megfutamodtak előttük. De utánuk nyomultak, és szétverték a móábiakat. 

2Kir 3,25
A városokat lerombolták, a jó szántóföldeket mind teledobálták kővel, minden forrást betömtek, és minden termőfát kivágtak. Csupán Kír-Hareset kövei maradtak meg, de azt is körülvették és lőtték a parittyások. 

2Kir 3,26
Amikor Móáb királya látta, hogy nem bírja tovább a harcot, maga mellé vett hétszáz kardforgató embert, hogy keresztültörjenek Edóm királyánál, de nem tudtak. 

2Kir 3,27
Akkor fogta elsőszülött fiát, aki őutána lett volna a király, és feláldozta égőáldozatként a várfalon. Emiatt olyan nagy felháborodás támadt Izráelben, hogy fölkerekedtek és visszatértek hazájukba. 
5Móz.12,31

2Kir 4,1
Egyszer egy prófétatanítvány felesége így kiáltott Elizeushoz: Szolgád, az én férjem meghalt; és te is tudod, hogy szolgád félte az URat. Most eljött a hitelező, hogy elvegye két gyermekemet rabszolgájának. 
3Móz.25,39-40 Ám.2,6

2Kir 4,2
Elizeus megkérdezte tőle: Mit tehetek érted? Mondd meg nekem, mi van a házadban? Az asszony így felelt: Nincsen egyéb szolgálód házában, csak egy korsó olaj. 
1Kir.17,12-16

2Kir 4,3
Elizeus ezt mondta: Menj, kérj kölcsön edényeket ott kinn minden szomszédodtól, üres edényeket, de nem keveset. 

2Kir 4,4
Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és tölts ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre! 

2Kir 4,5
Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett. 

2Kir 4,6
Amikor megteltek az edények, ezt mondta az egyik fiának: Tégy elém még egy edényt! De az így felelt neki: Nincs több edény. Ezután nem folyt több olaj. 

2Kir 4,7
Az asszony elment az Isten emberéhez, és elbeszélte ezt. Ő pedig így szólt: Eredj, add el az olajat, és fizesd ki az adósságodat. Ami pedig megmarad, abból élj a fiaiddal együtt! 

2Kir 4,8
Egyszer Elizeus elment Súnémba. Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék. Ezért ahányszor csak arra járt, betért oda, hogy nála egyék. 

2Kir 4,9
Az asszony így szólt a férjéhez: Nézd csak, én tudom, hogy Isten szent embere az, aki mindig betér hozzánk. 

2Kir 4,10
Építsünk neki egy kis felső szobát, tegyünk bele neki ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön! 

2Kir 4,11
Történt egyszer, hogy odaérkezett Elizeus, megszállt a felső szobában, és lefeküdt ott. 

2Kir 4,12
Majd ezt mondta Géhazinak, a szolgájának: Hívd ide ezt a súnémi asszonyt! Az odahívta az asszonyt, aki megállt előtte. 

2Kir 4,13
Még ezt is mondta szolgájának: Mondd meg neki: Látom, hogy milyen figyelmesen gondoskodol rólunk. Mit tehetek érted? Nincs-e valamilyen ügyed, amelyről beszélhetnék a királlyal, vagy a hadseregparancsnokkal? De ő így felelt: Én a saját népem körében lakom. 

2Kir 4,14
Elizeus ezt mondta: Mégis mit tehetnék érted? Géhazi közbeszólt: Hiszen nincs fia, a férje meg öreg. 

2Kir 4,15
Elizeus így szólt: Hívd ide az asszonyt! Amikor odahívta, az megállt az ajtóban. 

2Kir 4,16
Elizeus így szólt: Egy év múlva fiút ölelsz. Az asszony így felelt: Ugyan, uram, Isten embere, ne ámítsd szolgálódat! 
1Móz.18,10-14

2Kir 4,17
De teherbe esett az asszony, és fiút szült egy év múlva, abban az időben, amelyet Elizeus megmondott neki. 


Mai igeszakaszok: 2Kir 3,1-4,17 , ApCsel 14,8-28 , Zsolt 140,2-14 , Péld 17,22

ApCsel 14,8
Lisztrában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. 

ApCsel 14,9
Ő hallgatta Pál beszédét, aki rátekintett, és látta, hogy van hite ahhoz, hogy meggyógyuljon. 

ApCsel 14,10
Ezért hangosan így szólt hozzá: "Állj a lábaidra egyenesen!" Ekkor az talpra ugrott, és járt. 

ApCsel 14,11
Amikor a sokaság látta, amit Pál tett, likaóniai nyelven így kiáltottak: "Az istenek jöttek le hozzánk emberi alakban!" 

ApCsel 14,12
Barnabást Zeusznak mondták, Pált pedig Hermésznek, mivel ő volt a szóvivő. 

ApCsel 14,13
Zeusz papja pedig, akinek a temploma a város előtt volt, bikákat és koszorúkat vitt a kapuk elé, és a sokasággal együtt áldozatot akart bemutatni nekik. 

ApCsel 14,14
Amikor meghallották ezt az apostolok, Barnabás és Pál, ruhájukat megszaggatva a sokaság közé futottak, 

ApCsel 14,15
és így kiáltottak: "Emberek, miért teszitek ezt? Mi is hozzátok hasonló emberek vagyunk, és azt az evangéliumot hirdetjük nektek, hogy ezekből a hiábavaló dolgokból térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. 
Zsolt.147,20

ApCsel 14,16
Ő az előző nemzedékek során megengedte, hogy minden nép a maga útján járjon, 

ApCsel 14,17
bár nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, a mennyből esőt adott nektek és termést hozó időket; bőven adott nektek eledelt és szívbéli örömet." 
Jer.5,24

ApCsel 14,18
Így szóltak, és nagy nehezen lebeszélték a sokaságot arról, hogy áldozatot mutasson be nekik. 

ApCsel 14,19
Antiókhiából és Ikóniumból azonban zsidók érkeztek oda, akik annyira felbujtották a tömeget, hogy megkövezték Pált, és kivonszolták a városon kívülre, mivel halottnak hitték. 
2Kor.11,25

ApCsel 14,20
De amikor körülvették a tanítványok, felkelt, és visszament a városba. Másnap pedig Barnabással együtt elment Derbébe. 

ApCsel 14,21
Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókhiába. 

ApCsel 14,22
Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. 
Mt.10,22 Róm.5,3-4 2Thessz.1,4 2Tim.2,12 Zsid.10,36

ApCsel 14,23
Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. 

ApCsel 14,24
Azután Pizidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, 

ApCsel 14,25
hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. 

ApCsel 14,26
Innen Antiókhiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. 

ApCsel 14,27
Amikor megérkeztek, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgokat tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. 

ApCsel 14,28
Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. 


Mai igeszakaszok: 2Kir 3,1-4,17 , ApCsel 14,8-28 , Zsolt 140,2-14 , Péld 17,22

Zsolt 140,2
Ments meg, URam, a gonosz emberektől, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, 

Zsolt 140,3
akik rosszat terveznek szívükben, minden nap háborúságot szítanak! 

Zsolt 140,4
Nyelvük éles, mint a kígyóé, viperaméreg van ajkukon. (Szela.) 
Róm.3,13 Jak.3,8

Zsolt 140,5
Őrizz meg, URam, a bűnösök hatalmától, oltalmazz meg az erőszakos emberektől, akik jártomban el akarnak gáncsolni! 

Zsolt 140,6
Tőrt vetettek nekem a gőgös emberek, köteleket és hálót feszítettek ki, az út mentén csapdát állítottak nekem. (Szela.) 

Zsolt 140,7
Te vagy Istenem - mondom az ÚRnak -, figyelj hát, URam, könyörgő szavamra! 

Zsolt 140,8
Én Uram, URam, hatalmas szabadítóm, te véded fejemet a küzdelem napján. 

Zsolt 140,9
Ne teljesítsd, URam, a bűnös kívánságát, ne engedd sikerülni terveit, ne fuvalkodhasson fel! (Szela.) 

Zsolt 140,10
A körülöttem ólálkodók fejére zúduljon az a nyomorúság, amit ajkuk felidéz! 

Zsolt 140,11
Hulljon rájuk tüzes parázs, taszítsd őket vizes gödrökbe, hogy föl ne kelhessenek! 

Zsolt 140,12
Ne maradjon meg a rágalmazó a földön, az erőszakos embert üldözze gonoszsága, míg össze nem roskad! 

Zsolt 140,13
Tudom, hogy az ÚR felkarolja a nyomorultak ügyét, a szegények jogát. 

Zsolt 140,14
Csak az igazak magasztalják nevedet, a becsületesek maradnak meg színed előtt. 


Mai igeszakaszok: 2Kir 3,1-4,17 , ApCsel 14,8-28 , Zsolt 140,2-14 , Péld 17,22

Péld 17,22
A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is kiszárítja. 
Péld.15,13

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49