Nem jelentkeztél még be!
Regisztráció: Itt
Név:   Jelszó: 
Jogosultságaim: 
 
 Státuszom: vendég
 Olvasás: igen
 Keresés: nem
 Könyvjelző: nem
 Párh.olv.: nem
 Bibliaolvasó: nem

Könyvjelző

 Felvesz: 

  Mutat:  


Fordítások:


Biblia könyvei:


Fejezetek:


Keresés:

?

Kifejezés:?


Párhuzamos olvasás:Mt 1,1
Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.  

Mt 1,2
Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák pedig nemzette Jákobot. Jákob pedig nemzette Jutát és ennek testvéreit.  

Mt 1,3
Júda pedig nemzette Fáreszt és Zárát Támártól. Fáresz pedig nemzette Ezront. Ezron pedig nemzette Aramot.  

Mt 1,4
Aram pedig nemzette Aminadabot. Aminadab pedig nemzette Naasszont Naasszon pedig nemzette Szalmont.  

Mt 1,5
Szalmon pedig nemzette Boozt Rahabtól. Booz pedig nemzette Obedet Rúttól. Obed pedig nemzette Jesszét. Jessze pedig nemzette Dávid királyt.  

Mt 1,6
Dávid király pedig nemzette Salamont attól, ki Uriás felesége volt.  

Mt 1,7
Salamon pedig nemzette Roboámot. Roboám pedig nemzette Abiást. Abiás pedig nemzette Ázat.  

Mt 1,8
Áza pedig nemzette Jozafátot. Jozafát pedig nemzette Joramot. Joram pedig nemzette Oziást.  

Mt 1,9
Oziás pedig nemzette Joatámot. Joatám pedig nemzette Ákázt. Ákáz pedig nemzette Ezekiást.  

Mt 1,10
Ezekiás pedig nemzette Manasszest. Manasszes pedig nemzette Ámont. Ámon pedig nemzette Joziást.  

Mt 1,11
Joziás pedig nemzette Jekoniást és ennek testvéreit a Babilonba költözés idején.  

Mt 1,12
És a Babilonba költözés után Jekoniás nemzette Szalátielt, Szalátiel pedig nemzette Zorobabelt.  

Mt 1,13
Zorobabel pedig nemzette Abiudot. Abiud pedig nemzette Eliakimot, Eliakim pedig nemzette Ázort.  

Mt 1,14
Ázor pedig nemzetté! Szádokot. Szádok pedig nemzette Ákimot. Ákim pedig nemzette Eliudot.  

Mt 1,15
Eliud pedig nemzette Eleazart. Eleazar pedig nemzette Mátánt. Mátán pedig nemzette Jákobot.  

Mt 1,16
Jákob pedig nemzette Józsefet, férjét Máriának, akitõl született JÉZUS, ki Krisztusnak hívatik.  

Mt 1,17
E szerint az összes nemzetségek Ábrahámtól Dávidig, tizennégy nemzetség, és Dávidtól a Babilonba költözésig tizennégy nemzetség; és a Babilonba költözéstõl Krisztusig tizennégy nemzetség.  

Mt 1,18
Krisztus születése pedig így történt: Miután az õ anyja, Mária, el volt jegyezve Józsefnek, mielõtt egybekeltek, úgy találtatott, hogy ménében fogant a Szentlélektõl.  

Mt 1,19
József pedig, az õ férje, mivelhogy igaz volt, és nem akarta õt rossz hírbe hozni: titkon szándékozott õt elbocsátani.  

Mt 1,20
Mialatt pedig errõl gondolkodott, íme megjelent neki az Úr angyala álmában, mondván: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami õbenne fogantatott, a Szentlélektõl van.  

Mt 1,21
Fiat szül pedig, és te az õ nevét Jézusnak fogod hívni: mert õ szabadítja meg népét az õ bûneitõl.  

Mt 1,22
Mindez pedig azért történt. hogy beteljesedjék, amit megmondott az Úr a próféta szava által:  

Mt 1,23
Íme, a szûz méhében fogan és fiat szül, és nevét Emmánuelnek hívják, annyit tesz: Velünk az Isten!  

Mt 1,24
József erre fölkelt álmából és úgy cselekedett, amint megparancsolta neki az Úr angyala, és magához vette feleségét.  

Mt 1,25
És nem ismerte õt, mígnem szülte elsõszülött fiát, és nevét Jézusnak hívta.  

 
Ma itt voltak: Erzsi Jehuda Etele peligebacse Ida György maria cistvan49